Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

 

αρασκευή, 14 Μαΐου 2021

Επιστολή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ προς Αρχιμανδρίτην κ. Επιφάνιον Καραγιργον ως Πρόεδρον του ΘΕΟΚΛΗΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Μεσολόγγι 10/4/2021

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49 30200-ΜΕΣΟΛΟΓr

 Αρχιμανδρίτην κ. Επιφάνιον Καραγιώργον ως Πρόεδρον του ΘΕΟΚΛΗΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ενταύθα Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν εις το ΘΕΟΚΛΗΤΕΙON ΙΔΡΥΜΑ

 (ΦΕK 99/16-1- 1994 ) και μετά την παραίτηση ενός ευυπολήπτου και αξιοτίμου μέλους του ΔΣ ως ισόβιον μέλος του ΔΕ του ιδρύματος και άμεσος συνεργάτης του ιδρυτού αυτού αειμνήστου Μητροπολίτου Αιτ/νίας κυρού ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ από ενδιαφέρον δια το Ίδρυμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παργρ . 6 του Κανονισμού , την 1-2-2021 σας απέστειλα επιστολή με την οποίαν σας επεσήμανα την υποχρέωση που είχατε να συγκαλέσητε το ΔΣ προκειμένου να συμπληρωθή η κενή θέσις του παραιτηθέντος μέλους .

Το ίδιο και από ενδιαφέρον έπραξε και η παρατηθείσα αξιότιμος κ. Εισαγγελεύς δια του υπ' αριθ. 479/17-3-2021 εγγράφου αυτής . Σήμερον δε πληροφορούμαι ότι και άλλο μέλος παραιτήθη. Δυστυχώς όμως εσείς όλα αυτά τα αντιπαρέρχεστε .

 Εξακολουθείτε να αδιαφορείτε , να μην ενδιαφέρεσθε, να μην απαντάτε και να μην συγκαλείτε το ΔΕ με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να ευρίσκεται εις αδράνειαν.

 Κατόπιν αυτν αναγκάζομαι Δημοσίως πλέον να σας ερωτήσω. Δια ποίον λόγον δεν συγκαλείτε το ΔΕ ως εκ του Κανονισμού έχετε καθήκον;

Τι συμβαίνει; Φοβείσθε κάτι και αποφεύγετε; Διατί δεν εφαρμόζετε τον Κανονισμόν; Διατί παρά τα όσα προφορικς και εγγράφως σας έχει υποδείξει η Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων-Κοινωφελών περιουσιών δια την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος δεν συμμορφούσθε και ιδιαιτέρως με την τελευταία υπόδειξη που διατυπώθηκε δια του υπ' αριθ. 267277/28-11-2019 εγγράφου αυτής , όπως αμελλητί προχωρήσητε εις τας οφειλομένας ενεργείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4182/20113 και την απειλή επιβολής προστίμου 10.000 ευρ σε περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου;

...

Διατί το Ίδρυμα δεν λειτουργεί και δεν χορηγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα στις νυμφενόμενες θυγατέρες απόρων πολυτέκνων οικογενειών;

Διατί δεν παραδόσατε ακόμα, τρία χρόνια τώρα, το βιβλίον πρακτικών του ΔΣ εις τον κατ επανάληψιν ζητούντα αυτό Γραμματέα του ΔΣ;  Διατί δεν εφαρμόζετε την διάταξη του άρθρου 11 παραγρ. 5 του Κανονισμού σύμφωνα με το οποίο και κατ' επιθυμία του Ίδρυτου του ιδρύματος θα πρέπει την 1η Αυγούστου κάθε χρόνο, ημέρα της Εορτής των Επτά Αγίων Μακκαβαίων Παίδων και της μητρός αυτν Σολωμονής θα πρέπει εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου να τελήται Ιερό Μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως της ψυχής των γονέων , αδελφών και πνευματικών τέκνων του Ιδρυτού του ιδρύματος και το ιδίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ;

Πόσες φορές προφορικώς και εγγράφως δεν σας επισήμανα αυτό;

Ποίος απέκρυψε το με ημερομηνίαν 2-8-2018 έγγραφον της Τραπέζης ALPHA ΒANK προς το ΔΣ του ΘΕΟΚΛΗΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και δεν το παρουσίασε εις αυτό; Διατί;

Με την ευ καιρία καλόν είναι να γνωρίσετε επιτέλους εις το ΔΣ του Ιδρύματος τι συνέβη και άνευ γνμης και εξουσιοδοτήσεως αυτού τα χρήματα του Ιδρύματος που ήταν κατατεθειμένα εις τον υπ' αριθμ. λογαριασμό 674.00.2101.056421 της τραπέζης ALPHA BANK επ ' ονόματι αυτού και ανερχόμενα εις το ποσόν των 335.011,43 ευρ άλλαξαν δικαιούχο και ως δικαιούχος αυτού έγινε πλέον το περιοδικόν αΚοσμάς ο Αιτωλός της Μητροπόλεως Αιτ/νίας , εις την οποίαν υπηρετείτε και το οποίον ουδεμίαν σχέσιν έχει με το Ίδρυμα .

Ποίος υπέγραψε για τη μεταφορά και αλλαγή δικαιούχου και βάσει ποίων δικαιολογητικν; Συνημμένως αποστέλλω το έντυπον κινήσεως Πελατειακού Λογαριασμού της Τραπέζης με την αλλαγή δικαιούχου και παρακαλώ , όπως μου γνωρίσητε

α) Δια , ποίον λόγον δεν απεστάλη εις την Τράπεζα ALPHA BANK το πρακτικόν του ΔΣ τς 18-12-2019 που εσπευσμένως φέρατε προς υπογραφή την 12-10-2020 ήτοι μετά παρέλευση 11 ολοκλήρων μηνών και το οποίον υπέγραψα με την γνωστήν επιφύλαξιν , όσον αφορά το όψιμον και αναληθές εφεύρη μα σας που απλό μέλος με βαφτίσατε αντιτρόεδρο δια λόγους τους οποίους σεις γνωρίζετε ..! Βάσει ποίου πρακτικού;

 Και β ) δια ποίον λόγον δεν απεστάλησαν εις την ιδίαν Τράπεζαν τα δικαιολογητικά συγκροτήσεως του ΔΣ όπως απεφασίσθη την 16- 10-2020 κατά την τελευταία συνεδρίαση και δια τα οποία η Πρόεδρος Πρωτοδικών κ . Ελένη Λυμπεροπούλου, μέλος του ΔΣ είπε :

Επειγόντως τα έγγραφα πρέπει να έχουν σταλεί μέχρι την Παρασκευή 20-11-2020 .

Θέλω να πιστεύω ότι θα αρθήτε αυτή τη φορά εις το ύψος του θεσμού που υπηρετείτε και καθηκόντως θα απαντήσετε.

Έρρωσθε- Mετά τιμής

 Θεόδωρος Βλαχόπουλος Θεολόγος

Ισόβιον Μέλος του ΔΣ του ΘΕΟΚΛΗΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟ